Ma?karthemutno
Dombikano/Artistikano Konkùrsi
"Rromano Amal – Amico Rom" 2018

Poèzia - Naràcia - Teàtro - Fotogràfia ?itripen (Drawing) - Piktùra – Skulptùra - Ba?alipen - Vìdeo - Dokumentàro Fìlmi - Edisarde ta bi-edisarde kotorenqiri


THAM? (REGULÀCIA) E KONKURSESQE
1)And-o konkursi ?aj te len kotor savorre avtòr?, rroma thaj ga?e, themutne e Italiaqe thaj avere Themenqe. E oficiàlo ?hib? si: i ?hib rromani (and-i standardikani fòrma ja anda jekh aver variànta), espanikani, francikani, anglikani ja italikani.
2) Sarkon avtòri si te bi?halel po kotor  postaça, pal-e kondìcie mothovde anda sarkoj sèkcia, na maj zabades desar o 31/08/2018 k-o organizatòri e konkursesqo: Santino Spinelli Kris?qo Sekretàri, via S. M. Maggiore, 12 -66034 Lanciano (CH) Italia
o si te bi?halel p-o email: spithrom@webzone.it
3) E anava e Konkursesqe ma?karthemutne krisnenqere ka oven pin?arde and-o dives e ceremoniaqo, 06/10/2018. So phenel i Kris a?hol.
4) O ?hindipen e Krisaqo ka ovel mothovde publik and-o "Thèm Romanò (Rromano Sundal - Mondo romanò)", savo ka liparel vi sa e avtorenqi ta lenqe but?nqi lìsta.
5) E bi?halde kotora si te mukhl?n ande organizatorienqe vasta, kaj te del len avri and-i Antologìa vi odova bi-lovenqo. I Antologìa ka ovel nakhavdi anda buteder ?hib?.
6) O Konkùrsi si putardo e Skolenqe kotar sa e nivèr?, publìko ja privàto; e but? ?aj te aven kotar lenqe sikl?vne, save ?aj te keren len korkores ja khetanes. Si te bichalen vi pumaro anav, sar vi o anav e klasaqo, skolaqo, o forosqo thaj e sikl?rnenqo.
7) Savorre ?aj te den anda sarkoj sèkcia aj kategòria sar kamen, pokindor pe bakina.
8) Sa e but? save vakeren pal-aver tèma ka irind?n e avtoresqe, bi-pokinde.
9) Sadaj ?enal (personally) e luludisarde ?aj te kiden e lulud? e Konkursesqe.
10) O Konkùrsi si ulavdo anda trin sèkcie thaj de?upan? kategòrie.
 Sèkcia e Bi-Edisarde Kotorenqiri
 E bi?halde but? si te oven neve, bi-pinzarde thaj bi-avridine. E avtòra si te bi?halen pe but? tar ?ov kòpie sarkolàtar and-e kategòrie A, B aj C, thaj jekh kòpia ande kategòrie D, E aj F. E kotora si te oven naidine p-i ma?ìna (daktilogràfia).Sarkon avtòri andar-e kat. A, B, C si te ?hivel, Sadaj jekhe kopiaça, po anav, pi adrèsa, po themutnipen, po telefonesqo gin, po Curriculum Vitae (xarni biogràfia), pi fotogràfia thaj pi semnatura.
Kategòria A - Rromani poèzia, lekhli anda varesavi dialèkta ja and-i ?hib standard. I tèma si mesti. Sarkoj gili (max. 3) ka ovel boldini and-i chib italikani, francikani, anglikani, espanikani thaj ka ovel xarneder desar 50 satara (lìnie).
Kategòria B - Poèzia lekhli and-i ?hib italikani, francikani, espanikani, anglikani lindor sar tèma o rromipen. ?aj te bichald?n ?i ka trin gil?, sarkoj xarneder desar 50 satara (lìnie)
Kategòria C - Xarne-dimensiaqi naràcia and-i ?hib rromani, italikani, francikani, anglikani, espanikani viz na buteder desar duj riga naidine k-i ma?ìna (sarkoj rig: 1800 naidimata, viz 30 satara kotar 60 naidimata sarkon). I tèma si o rromipen. Kana o kotor si lekhl p-i ?hib rromani trebal somleça jekh vèrsia p-i chib italikani, francikani, espanikani o anglikani.
Kategòria D - Teatrosqi buti karing-o rromipen. I maj feder luludisardi buti ka skenisavel and-e ceremoniaqo dives.
Kategòria E - Naràcia, xarni ja u?i, biprin?arde thaj savi ka ovel pal-o rromipen.
Kategòria F - ?antrilani monogràfia taj thesi (doktoràto) va?-o rromipen (Història, lingvìstika, etnològia, sociològia, thaj kola).
Sèkcia e Plastikone Kreaciaqi
?aj te ovel and-akaja sèkcia fotogràfia, piktùra, ?itripen ja skultùra anda sarsavo stìlo, save ka oven va?-o rromipen. E maj feder ka oven avridine and-i Antologìa thaj ka sikavd?n and jekh ma?karthemutni artistikani eksposìcia. Sarkon avtòri si te ?hivel po anav, pi adrèsa, po themutnipen, po telefonesqo nùmero, po Curriculum Vitae (xarni biogràfia), pi fotogràfia thaj pi semnatura thaj te kerel sa so ?aj kaste resen lenqe but? anda ?ukar kondicienθe.
Kategòria G -  Bi-avridino ?itripen. E dimensie nane te oven maj but desar 100 x 70. Savorre ?aj te den e Konkursesqe ?i ka 3 but? save ka oven tar jekh kòpia.
Kategòria H -  Bi-avridini fotogràfia, kali-parni ja rangençar (colours), and-e formàte 20x30 ja 30x45. Savorre ?aj te del e Konkursesqe ?i ka 5 kotora.
Kategòria I - Piktùra thaj skultùra. O konkùrsi ?aj te primil jekh fotogràfia e butaqi, sav?ça ka oven somdino jekh xarno mothovipen va?-i tèma, i tègnika, o stìlo, o materiàli, e dimènsie, ta aver.
Sèkcia Avridine ja Editisarde Kotorenqiri
Akaja sèkcia perel and-e but? pal-o rromipen avridine kotar-o ber? 1986 ?i avdives, lekhle and-e Konkursesqe ?hib?. Sarkon avtòri si te bi?halel tar jekh kòpia si te ?hivel po anav, pi adrèsa, po themutnipen, po telefonesqo gin, po Curriculum Vitae (xarni biogràfia), pi fotogràfia ta pi semnatura thaj e avridipnasqo dimaber? e but?qoro.
Kategòria L - Poeziaqi pustik, p-i ?hib rromani ja aver ma?kar-e Konkursesqe ?hib?, anda save si te oven minimum duj gil? pal-o rromipen.
Kategòria M - Xarni ja u?i artistikani pròza va?-o rromipen.
Kategòria N - Teatrosqi kreàcia pal-o rromipen.
Kategòria O - ?antrikani monogràfi taj thesi (doctorato) va?-o rromipen (Història, lingvìstika, etnològia, sociològia, thaj kola).
Kategòria P - Muzikaqi kompozìcia, ba?alipen ja gilaipen, va?-o rromipen, pal-i rromani tradìcia ja aver (CD, kasèta, dìsko, muzikaqi partitùra). E luludisardenqe anda kaja kategòria ka oveldino o suro te interpretisaren vareso pe kreaciaθar and-o jekh ma?karthemutno festivàli savo ka agordel e ceremoniaqo dives.
Kategòria Q - Vìdeo ja filmi (artistikano ja dokumentàro). E maj feder ma?kare buta ka oven sikavde and-e ceremoniaqo dives.
E KonkursesqeLulud?
Anda sakoj kategòria, o jèkhto luludisardo ka lel personalisardo vi?aipnasqo denipen (trophy) ta diplòma.
Ma?kar lenθe ka alosavel i maj feder buti, savi ka lel i Luludi pra luludienθe kotar-e Italiaqa Rrepublikaqo Prabe?to (President).
O dùjto luludisardo, thaj vi o trìto, anda sarkoj kategòria ka len personalisarde vi?aipnasqo denipen aj diplòma.
Ka oven vi uzalune Lulud?: Skolaqi thaj ?havorrenqi Luludi, Artistikane, ?ivipnasqi Luludi thaj i Luludi "Phralipen 2018".
E luludisarde ka resen jekh ?a?utni promòcia prdal-i televìzia thaj e gazète ando Them ta avrial.
 E Konkursesqe Bakina
 Sarkòla kategoriaqe bakin mol GRATIS
Kaste lok?res e ma?karthemutna kri?aqi but?, bi?hal tire dombikane (artistikane) kreàcie so maj sig, na ?akerindoj ?i k-o palutne divesa

karen menge

 

home page